Słupsk 03.09.2020r.

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego, mieszczącego się w Słupsku
przy ul. Szarych Szeregów 15, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. szkolnych w wymiarze pełnego etatu

l . Wymagania niezbędne wobec kandydata:

l) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią; 4) spełnia jeden z poniższych warunków:
 3. ukończył jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 4 letni staż pracy;
 4. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę i posiada co najmniej 5 letni staż pracy;
  1. posiadanie doświadczenia w pracy (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4 letni staż pracy w zawodzie);
  2. znajomość przepisów z zakresu przepisów oświatowych i samorządowych
 5. Wymagania dodatkowe wobec kandydata

l) samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań; 2) wysoka kultura osobista;

 1. umiejętności analityczne i interpersonalne;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
 4. Przewidywany zakres wykonywanych zadań w szczególności:

l) prowadzenia sekretariatu i sprawowania pieczy nad mieniem znajdującym się w sekretariacie; 2) ochrony przed zniszczeniem lub zagubieniem prowadzonej dokumentacji szkolnej;

 1. prowadzenia: e — sekretariatu, e-PUAP-u oraz innych programów wprowadzonych w szkole;
 2. dokonywania przed dyrektorem kontrasygnaty na wszystkich przygotowanych dokumentach;
 3. przyjmowania, rejestrowania, potwierdzania wpływu i terminowej ekspedycji korespondencji

(przesyłek) w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

 1. prowadzenia rejestrów powierzonych spraw i teczek aktowych;
 2. przekazywania do archiwum zakładowego dokumentacji związanej z zakresem realizowanych spraw;
 3. realizacji zapisów instrukcji: kancelaryjnej, zakładowej składnicy akt i jednolitego rzeczowego wykazu akt — w zakresie powierzonych zadań;
 4. monitorowania aktualności obowiązujących zasad kancelaryjnych i przygotowywanie projektów niezbędnych w tym zakresie zmian;
 5. prowadzenia ksiąg uczniów;
 6. prowadzenia ksiąg arkuszy ocen;
 7. przyjmowania i kompletowania dzienników prowadzonych w formie papierowej;
 8. przyjmowania i kompletowania protokołów egzaminów zdawanych przez uczniów;
 9. prowadzenia rejestru opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 16) prowadzenia rejestru i kompletowania uchwał oraz list obecności posiedzeń rady pedagogicznej;
 10. prowadzenia ewidencji i wydawania legitymacji szkolnych oraz pracowniczych;
 11. sporządzania — na wniosek zainteresowanych osób - stosownych duplikatów, odpisów, legitymacji i zaświadczeń oraz prowadzenia ich rejestru;
 12. wydawania i rozliczania druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenia ich księgi w związku z realizacją powierzonych zadań;
 13. prowadzenia rejestru delegacji służbowych;
 14. sporządzania sprawozdawczości zgodnie z zakresem realizowanych spraw;
 15. zamawiania i ewidencjonowania druków szkolnych;
 16. przygotowywania projektów zarządzeń dotyczących funkcjonowania szkoły w zakresie realizowanych spraw;
 17. prowadzenia zbioru wewnątrzszkolnych aktów prawnych;
 18. prowadzenia dokumentacji związanej z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów do innego oddziału lub innej szkoły — ewidencjonowanie uczniów;
 19. prowadzenia i archiwizowania protokołów z narad, zebrań dyrektora z pracownikami administracji;
 20. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

l. życiorys ( CV) z przebiegiem pracy zawodowej;

 1. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów, lub świadectw);
 2. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 18 września 2020r. do godz. 12.00 do sekretariatu szkoły I

Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 15, 76-200 Słupsk. Dokumenty aplikacyjne (CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz w Biuletynie przez co najmniej 3 miesiące.

O terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy wyborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

6. Dyrektor ILO może na każdym etapie rekrutacji unieważnić procedurę naboru.

                                        

                                                                       mgr Barbara Grędecka

plik w pdf