Słupsk 03.09.2020r.

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego, mieszczącego się w Słupsku
przy ul. Szarych Szeregów 15, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. gospodarczych i administracyjnych w wymiarze pełnego etatu

 1. 1) Wymagania niezbędne wobec kandydata:

l ) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią; 4) spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończył jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 4 letni staż pracy;
  2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę i posiada co najmniej 5 letni staż pracy;
  3. posiadanie doświadczenia w pracy (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4 letni staż pracy w zawodzie);
  4. znajomość przepisów z zakresu przepisów oświatowych i samorządowych

2) Wymagania dodatkowe wobec kandydata

I. samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

 1. wysoka kultura osobista;
 2. umiejętności analityczne i interpersonalne;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

3) Przewidywany zakres wykonywanych zadań w szczególności:

                        l .   nadzoru i kontroli pracowników obsługi i administracji, z wyłączeniem
       głównego księgowego;

 1. dokonywania przed dyrektorem kontrasygnaty na wszystkich przygotowanych dokumentach;
 2. nadzoru nad mieniem szkoły, a w tym nad właściwym zabezpieczeniem przed: kradzieżą, włamaniem, zalaniem, pożarem itp.;
 3. nadzoru nad stanem techniczno - eksploatacyjnym budynków szkoły i jej wyposażenia;
 4. realizacji zakupów wyposażenia szkoły oraz materiałów związanych z bieżącą działalnością szkoły po uprzednim ich uzgodnieniu z głównym księgowym i dyrektorem;
 5. prowadzenia w szczególności ksiąg: inwentarzowych, kontroli sanitarno-epidemiologicznej, środków trwałych, obiektów budowlanych, protokołów stanu bhp i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, rejestru wypadków, zaangażowań zobowiązań finansowych i odzieży ochronnej oraz środków bhp wydawanych pracownikom oraz dokumentacji związanej z zadaniami dotyczącymi obrony cywilnej;
 6. planowania i nadzoru nad realizacją remontów oraz modernizacji;

I l . przygotowywania i wprowadzania danych do: Systemu Informacji Oświatowej (zgodnie z zakresem wykonywanych prac);

 1. przygotowania i realizacji procedur oraz gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań wynikających z zamówień publicznych;
 2. sporządzania umów, kalkulacji, harmonogramów najmu pomieszczeń szkoły oraz wystawiania faktur;
 3. nadzoru nad realizacją umów zawieranych z dostawcami usług;
 4. gromadzenia ofert dotyczących zakupów i usług, ich analizy i wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. pracy we wskazanych przez dyrektora zespołach, komisjach, w tym przewodniczenie Komisji Socjalnej;
 6. ubezpieczania budynku i mienia szkoły;
 7. zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności regulaminie ZFŚS zgodnie z obowiązującym prawem;

4) Wymagane dokumenty i oświadczenia:

l . życiorys ( CV) z przebiegiem pracy zawodowej;

 1. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów, lub świadectw);
 2. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 18 września 2020r. do godz. 12.00 do sekretariatu szkoły I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 15, 76-200 Słupsk. Dokumenty aplikacyjne (CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz w Biuletynie przez co najmniej 3 miesiące.

O terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy wyborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

 1. Dyrektor ILO może na każdym etapie rekrutacji unieważnić procedurę naboru.

mgr Barbara Grędecka

plik w pdf