OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTW

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady związane z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:

  1. 1. Duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,
  2. 2. Duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 15
76 – 200 Słupsk

mBank Oddział Korporacyjny w Koszalinie

numer rachunku bankowego 54 1140 1153 0000 2176 5900 1001

z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły . Do podania należy dołączyć:

  1. 1. Dowód wpłaty,
  2. 2. Aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
  3. 3. Zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

  1. 1.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)
  2. 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami )

                                     

Z upoważnienia dyrektora szkoły p. Barbary Grędeckiej

Mirosława Antczak – sekretarz I LO