WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
W CZASIE EPIDEMII

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, 1386).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394).
 3. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1386)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, 1393, 14250)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389)
 8. Wytyczne MEN, MZi GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

 

 

 

 

§ 1

ZASADY OGÓLNE

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pracowników, uczniów, rodziców oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły.

Postanowienia obowiązują podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji i innych spotkań odbywających się na terenie szkoły.

 

 1. Do szkoły uczęszczają wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują zasady higieny – między innymi: częste mycie i dezynfekowanie rąk - niezwłocznie po wejściu do sali lekcyjnej, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym obok pojemników z płynem dezynfekującym lub mieć założone rękawiczki ochronne.
 5. Przy wejściach do budynków szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 6. Interesanci i inne osoby z zewnątrz przychodzące do szkoły w konkretnym celu mogą przebywać tylko                    w obszarze wyznaczonym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i dystansu społecznego (tylko osoby zdrowe, osłona ust i nosa, rękawiczkijednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt   pracowników szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. Zaleca się zdalne formy komunikacji: e-mail ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefon 59 59-842-22-17, 790-873-835), Librus itp. W przypadku konieczności kontaktu osobistego miejscem wskazanym jest sekretariat szkoły.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zobowiązani są do wskazania sposobu szybkiej komunikacji ze szkołą
 9. Wszyscy pracownicy szkoły dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów podczas przebywania na terenie szkoły.

§ 2

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

1.W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia i związanej z tym konieczności zastosowania dystansu społecznego uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły ustalonymi wejściami:

I A - wejście boczne od strony parkingu szkolnego

I B– wejście od drugiej strony budynku ( naprzeciwko hali sportowej)

I C– wejście główne ( od strony ul. Szarych Szeregów)

I D– wejście główne ( od strony ul. Szarych Szeregów)

Klasy II

II A – wejście główne ( od strony ul. Szarych Szeregów)

II B– wejście główne ( od strony ul. Szarych Szeregów)

II C– wejście od drugiej strony budynku ( naprzeciwko hali sportowej)

II D – wejście główne ( od strony ul. Szarych Szeregów )

II E– wejście od drugiej strony budynku ( naprzeciwko hali sportowej)

II F– wejście od drugiej strony budynku (naprzeciwko hali sportowej)

II G – wejście główne ( od strony ul. Szarych Szeregów)

Klasy III

III A– wejście od drugiej strony budynku ( naprzeciwko hali sportowej)

III B– wejście główne ( od strony ul. Szarych Szeregów)

III C – wejście główne ( od strony ul. Szarych Szeregów)

       III D   – wejście boczne od strony parkingu szkolnego

 1. W szkole, w miejscach do tego wyznaczonych (sekretariat, sala 201, gabinet pielęgniarki) znajdują się termometry bezdotykowe (dezynfekowane po każdym użyciu w danej grupie) do pomiaru temperatury ciała. Dokonuje się pomiaru temperatury u osoby, która posiada widoczne oznaki infekcji, po wcześniejszym uzyskaniu jej zgody, a w przypadku osoby niepełnoletniej również zgody rodzica/prawnego opiekuna. W pozostałych przypadkach pomiaru temperatury dokonuje się na prośbę zainteresowanego. Nie prowadzi się ewidencji osób, którym dokonano pomiaru temperatury. Pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka szkolna, a w czasie jej nieobecności sekretarz szkoły, specjalista ds. gospodarczych i administracyjnych oraz specjalista ds. kadrowych i administracyjnych.
 2. W szatniach hali sportowej może przebywać tylko jedna grupa uczniów, rozpoczynająca lub kończąca zajęcia wychowania fizycznego.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest korzystać jedynie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku szkolnym lub w torbie, plecaku lub w przydzielonej szafce.
 4. Uczniowi nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi osobami.
 5. Uczniowie mają możliwość używania własnej klawiatury i myszy w pracowni informatycznej.
 6. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. W sklepiku szkolnym są sprzedawane wyłącznie napoje i gotowe przekąski zapakowane w hermetyczne opakowania. Do odwołania zamknięta jest część jadalniana sklepiku.
 8. W czasie przerw oraz innych zajęć lekcyjnych zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 9. Ze względu na brak boisku zajęcia wychowania fizycznego mogą odbywać się Lasku Północnym, Parku Powstańców Warszawskich, stadionie oraz Parku Kultury i Wypoczynku.
 10. Ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych dotyczy wszystkich zajęć realizowanych w szkole.
 11. Wszyscy przebywający w szkole zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu (min. 1,5 m), a jeżeli jest to niemożliwe, obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej – osłona ust i nosa (szkoła indywidualnie doprecyzowuje zgodnie z potrzebami).

§ 3

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna, hala sportowa, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy użytkowane przez uczniów podczas zajęć są myte detergentem lub dezynfekowane podczas długiej przerwy przez nauczycieli, którzy w tym czasie nie pełnią dyżurów, a po każdym dniu zajęć przez pracowników obsługi. Jeśli będzie możliwe pod względem kadrowym i organizacyjnym, wymienione czynności będą wykonywane po każdych zajęciach. Dezynfekcji nie podlegają klawiatury i myszy stanowiące własność uczniów.
 2. W pracowni informatycznej przy pisaniu na klawiaturze powinno się używać rękawiczek ochronnych.
 3. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników( rejestrowany na kartach monitoringu prac porządkowych).
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,              a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.
 6. Sale lekcyjne, bibliotekę szkolną, pokój nauczycielski, halę sportową – wietrzą nauczyciele co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć; inne pomieszczenia oraz części wspólne (korytarze) wietrzą pracownicy administracji i obsługi co najmniej raz na godzinę.
 7. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować – znajdujące się                    w pomieszczeniach szkolnych zostają usunięte.
 8. Do odwołania wyłączone zostaje źródełko wody pitnej.

§ 4

INNE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

 1. Dba o zgodne z wymogami sanitarnymi zachowanie uczniów – zachowanie dystansu, niepożyczanie od siebie i niewymienianie się rzeczami, częste i właściwe mycie rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, itp. Nauczyciel – wychowawca jest zobowiązany podczas pierwszego spotkania ze swoimi wychowankami zapoznać ich z zapisami niniejszego regulaminu.
 2. Wychowawca klasy nie rzadziej niż raz w miesiącu przypomina swoim wychowankom wymogi sanitarne obowiązujące w czasie epidemii.
 3. Nauczyciel, który podczas lekcji zauważy złe samopoczucie ucznia (infekcję dróg oddechowych), powiadamia sekretarza szkoły, który informuje dyrektora/wicedyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Ten zaś deleguje pracownika do odizolowania ucznia od reszty grupy. Sekretarz szkoły/zastępujący go pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia rodzica/ prawnego opiekuna ucznia.
 4. Pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów.
 5. Skrupulatnie przestrzega zaleceń GIS, MEN i MZ, wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur wprowadzonych w związku ze stanem epidemii oraz stosuje się do zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły.
 6. Nauczyciel – bibliotekarz ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych                      w bibliotekach.

§ 5

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA OBSŁUGI

 1. Dba, aby w dozownikach nie zabrakło płynu dezynfekującego.
 2. Monitoruje, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały wyznaczonych stref przebywania.
 3. Wykonuje swoje czynności, korzystając ze środków ochrony indywidualnej.

 

 

 

 

 

§ 6

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ NA TERENIE SZKOŁY

 

 

 1. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel), powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium, znajdującym się w szatni sali gimnastycznej) i obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu).
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 4. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (izolatorium), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych (szatnia-stara sala gimnastyczna).
 5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 ustalona będzie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowane będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo do zmiany powyższego regulaminu biorąc pod uwagę uwarunkowania epidemiologiczne oraz sytuację kadrową i lokalową szkoły.
 3. Regulamin zostaje upubliczniony na stronie internetowej szkoły oraz przesłany uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym dostępnymi w szkole kanałami informacyjnymi.
  pdf Regulamin w pdf

Załącznik nr 1          

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3