Regulamin

Home Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego
W Słupsku ul. Szarych Szeregów 15

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Rada rodziców, zwana dalej „radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

II. ORGANIZACJA RADY RODZICÓW

§ 2
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja rady trwa rok.
3. W przypadku odejścia w trakcie roku szkolnego przedstawiciela oddziału przeprowadza
się wybory uzupełniające w tym oddziale.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.
5. Organami rady są : Prezydium i komisje zadaniowe.
6. Rady rodziców szkół mogą się porozumiewać ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

III. ZADANIA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 3
Do zadań rady rodziców należy w szczególności:
1. występowanie do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :
a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, nauczycieli i
rodziców.
3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5. Wyrażanie na pisemny wniosek dyrektora, pisemnej opinii o dorobku zawodowym za okres stażu nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.
6. Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania.
7. Pomoc w organizacji i warunków pracy szkoły.
8. Przyjmuje do wiadomości plan nadzoru i sprawozdanie z realizacji planu nadzoru przedstawianego przez dyrekcję szkoły
9. opiniuje wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego
10. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkole
11. opiniuje możliwość działania na terenie szkoły stowarzyszeń lub innych organizacji
12. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą.
13. Przedstawianie co najmniej raz w roku sprawozdania z działalności rady na zebraniach rodziców oddziału.

§ 4
Jeżeli rada w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska w porozumieniu z radą pedagogiczną programu, o którym mowa w § 3.2a, b czyli programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§ 5
1. Członkowie rady mają prawo do :
a) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
b) Wypowiadania swych opinii we wszystkich sprawach szkoły.
c) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę

§ 6
Członkowie mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

IV. WYBORY DO RADY

§ 7
1. Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, do 30 września, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję.
3. Rodzice uczniów danego oddziału wybierają spośród siebie radę oddziałową w co najmniej 3 osobowym składzie.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach jeden rodzic.

§8
Wybory do rady przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 9
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§10
1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady rodziców szkoły.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców szkoły może wybrać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym spośród członków rady oddziałowej.

§ 11
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora szkoły.
2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 15 dni od terminu wyborów.

V. WŁADZE RADY

§ 12
1. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium składające się z 4 osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza.
2. Przewodniczący organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
3. Zastępca przewodniczącego rady podejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

VI. POSIEDZENIA RADY

§ 13
1. Posiedzenia rady odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał .
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. W szczególne uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 5 dniowego terminu.
3. Posiedzenia mogą być zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 14.
1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady, na 5 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.
2. Posiedzenia są prowadzone przez przewodniczącego lub w zastępstwie przez członka prezydium.
3. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone za zgodą lub na wniosek rady.

§ 15
1. Posiedzenia rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I OPINII

§ 16.
1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał i opinii.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 17
Uchwały są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18
1. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem.
2. W razie zawieszenia wykonania uchwały, dyrektor w terminie 14 dni uzgadnia z radą sposób postępowania w sprawie będącej podmiotem uchwały. W razie braku porozumienia każda ze stron może przedstawić sprawę Kuratorowi Oświaty.
3. Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie będącej przedmiotem postępowania jest ostateczna.

§ 19
Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24
1. Regulamin uchwala rada rodziców w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
2. Regulamin w chodzi w życie z dniem uchwalenia.

Tekst regulaminu uchwalono na zebraniu rady rodziców w dniu 14 listopada 2007r (uchwała nr1 2007/2008).

 

Skip to content